sofa, Boston, design, Studio Metrica, Pianca

庄重,传统与现代的和谐结合,Boston为任何房间增添了个性。宽大的靠垫定义了一个线性,精致的设计与形状往往是正方形。座位靠背可以选择带拆卸软包平整版本或者带铆钉拉扣版本,一种珍贵的手工软包技术。底座由高哑光抛光的金属支脚组成。可以选择简单,侧面,转角或半岛模块以及躺椅,扶手椅和坐墩等。

https://pianca.com/wp-content/uploads/2019/04/Boston-sofa-PIANCA_06_BIG_O.jpg
https://pianca.com/wp-content/uploads/2019/04/Boston-sofa-PIANCA_07_BIG_V.jpg
https://pianca.com/wp-content/uploads/2019/04/Boston-sofa-PIANCA_08_SMALL_V.jpg
https://pianca.com/wp-content/uploads/2019/04/Boston-sofa-PIANCA_10_BIG_O.jpg
https://pianca.com/wp-content/uploads/2019/04/Boston-sofa-PIANCA_09_BIG_O.jpg

饰面

平滑版饰件

Acacia
Acacia 01 Acacia 01
Acacia 03 Acacia 03
Acacia 05 Acacia 05
Acacia 08 Acacia 08
Acacia 10 Acacia 10
Acacia 15 Acacia 15
Acacia 14 Acacia 14
Acacia 17 Acacia 17
Bellis
Bellis 14 Bellis 14
Bellis 09 Bellis 09
Bellis 15 Bellis 15
Bellis 35 Bellis 35
Bellis 02 Bellis 02
Bellis 81 Bellis 81
Bellis 39 Bellis 39
Bellis 20 Bellis 20
Bellis 22 Bellis 22
Bellis 34 Bellis 34
Dalia
Dalia 02 Dalia 02
Dalia 03 Dalia 03
Dalia 11 Dalia 11
Dalia 10 Dalia 10
Dalia 06 Dalia 06
Dalia 08 Dalia 08
Dalia 05 Dalia 05
Dalia 14 Dalia 14
Dalia 15 Dalia 15
Dalia 12 Dalia 12
Dalia 20 Dalia 20
Dalia 17 Dalia 17
Dalia 18 Dalia 18
Erica
Erica 29 Erica 29
Erica 17 Erica 17
Erica 54 Erica 54
Erica 82 Erica 82
Erica 15 Erica 15
Erica 22 Erica 22
Erica 24 Erica 24
Erica 61 Erica 61
Erica 03 Erica 03
Erica 69 Erica 69
Erica 14 Erica 14
Malva
Malva 03 Malva 03
Malva 13 Malva 13
Malva 24 Malva 24
Malva 04 Malva 04
Malva 09 Malva 09
Malva 08 Malva 08
Malva 12 Malva 12
Malva 19 Malva 19
Narciso
Narciso 36 Narciso 36
Narciso 51 Narciso 51
Narciso 52 Narciso 52
Narciso 43 Narciso 43
Narciso 53 Narciso 53
Narciso 40 Narciso 40
Narciso 38 Narciso 38
Narciso 46 Narciso 46
Narciso 45 Narciso 45
Zea
Zea 01 Zea 01
Zea 08 Zea 08
Zea 10 Zea 10
Zea 22 Zea 22
Zea 71 Zea 71
Zea 81 Zea 81
Zea 82 Zea 82
Dalia 02 Dalia 02
Dalia 03 Dalia 03
Dalia 11 Dalia 11
Dalia 10 Dalia 10
Dalia 06 Dalia 06
Dalia 08 Dalia 08
Dalia 05 Dalia 05
Dalia 14 Dalia 14
Dalia 15 Dalia 15
Dalia 12 Dalia 12
Dalia 20 Dalia 20
Dalia 17 Dalia 17
Dalia 18 Dalia 18
Acacia 01 Acacia 01
Acacia 03 Acacia 03
Acacia 05 Acacia 05
Acacia 08 Acacia 08
Acacia 10 Acacia 10
Acacia 15 Acacia 15
Acacia 14 Acacia 14
Acacia 17 Acacia 17
Bellis 14 Bellis 14
Bellis 09 Bellis 09
Bellis 15 Bellis 15
Bellis 35 Bellis 35
Bellis 02 Bellis 02
Bellis 81 Bellis 81
Bellis 39 Bellis 39
Bellis 20 Bellis 20
Bellis 22 Bellis 22
Bellis 34 Bellis 34
Narciso 36 Narciso 36
Narciso 51 Narciso 51
Narciso 52 Narciso 52
Narciso 43 Narciso 43
Narciso 53 Narciso 53
Narciso 40 Narciso 40
Narciso 38 Narciso 38
Narciso 46 Narciso 46
Narciso 45 Narciso 45
Zea 01 Zea 01
Zea 08 Zea 08
Zea 10 Zea 10
Zea 22 Zea 22
Zea 71 Zea 71
Zea 81 Zea 81
Zea 82 Zea 82
Erica 29 Erica 29
Erica 17 Erica 17
Erica 54 Erica 54
Erica 82 Erica 82
Erica 15 Erica 15
Erica 22 Erica 22
Erica 24 Erica 24
Erica 61 Erica 61
Erica 03 Erica 03
Erica 69 Erica 69
Erica 14 Erica 14
Malva 03 Malva 03
Malva 13 Malva 13
Malva 24 Malva 24
Malva 04 Malva 04
Malva 09 Malva 09
Malva 08 Malva 08
Malva 12 Malva 12
Malva 19 Malva 19
Aquarius
Aquarius 01 Aquarius 01
Aquarius 06 Aquarius 06
Aquarius 10 Aquarius 10
Aquarius 11 Aquarius 11
Aquarius 12 Aquarius 12
Aquarius 14 Aquarius 14
Aquarius 16 Aquarius 16
Aquarius 17 Aquarius 17
Aries
Aries 02 Aries 02
Aries 05 Aries 05
Aries 14 Aries 14
Aries 12 Aries 12
Aries 13 Aries 13
Brenda
Brenda 01 Brenda 01
Brenda 12 Brenda 12
Brenda 14 Brenda 14
Brenda 05 Brenda 05
Brenda 13 Brenda 13
Brenda 23 Brenda 23
Brenda 51 Brenda 51
Brenda 17 Brenda 17
Brenda 18 Brenda 18
Brenda 16 Brenda 16
Brera
Brera 01 Brera 01
Brera 11 Brera 11
Brera 21 Brera 21
Brera 51 Brera 51
Brera 61 Brera 61
Byte
Byte 11 Byte 11
Byte 12 Byte 12
Byte 14 Byte 14
Byte 21 Byte 21
Byte 41 Byte 41
Draco
Draco 11 Draco 11
Draco 12 Draco 12
Draco 13 Draco 13
Draco 15 Draco 15
Draco 17 Draco 17
Fenice
Fenice 62 Fenice 62
Fenice 22 Fenice 22
Fenice 15 Fenice 15
Fenice 65 Fenice 65
Fenice 29 Fenice 29
Fenice 71 Fenice 71
Fenice 36 Fenice 36
Fenice 23 Fenice 23
Fenice 33 Fenice 33
Fenice 40 Fenice 40
Fenice 90 Fenice 90
Hermes
Hermes 29 Hermes 29
Hermes 03 Hermes 03
Hermes 41 Hermes 41
Hermes 20 Hermes 20
Hermes 48 Hermes 48
Hermes 08 Hermes 08
Hermes 53 Hermes 53
Hermes 12 Hermes 12
Kos
Kos 01 Kos 01
Kos 11 Kos 11
Kos 51 Kos 51
Kos 52 Kos 52
Kos 53 Kos 53
Lima
Lima 01 Lima 01
Lima 11 Lima 11
Lima 51 Lima 51
Lima 21 Lima 21
Lima 12 Lima 12
Lima 10 Lima 10
Mimosa
Mimosa 01 Mimosa 01
Mimosa 03 Mimosa 03
Mimosa 04 Mimosa 04
Mimosa 05 Mimosa 05
Mimosa 10 Mimosa 10
Mimosa 11 Mimosa 11
Mimosa 12 Mimosa 12
Mimosa 15 Mimosa 15
Pasca
Pasca 01 Pasca 01
Pasca 02 Pasca 02
Pasca 11 Pasca 11
Pasca 21 Pasca 21
Pasca 31 Pasca 31
Pasca 41 Pasca 41
Pasca 42 Pasca 42
Pasca 51 Pasca 51
Pasca 52 Pasca 52
Rella
Rella 01 Rella 01
Rella 02 Rella 02
Rella 04 Rella 04
Rella 07 Rella 07
Rella 06 Rella 06
Rella 46 Rella 46
Rella 48 Rella 48
Rella 49 Rella 49
Rella 62 Rella 62
Riccio
Riccio 01 Riccio 01
Riccio 02 Riccio 02
Riccio 03 Riccio 03
Riccio 50 Riccio 50
Riccio 60 Riccio 60
Riccio 05 Riccio 05
Supersuede
Supersuede 13 Supersuede 13
Supersuede 10 Supersuede 10
Supersuede 86 Supersuede 86
Supersuede 63 Supersuede 63
Supersuede 45 Supersuede 45
Supersuede 32 Supersuede 32
Supersuede 81 Supersuede 81
Supersuede 76 Supersuede 76
Supersuede 71 Supersuede 71
Supersuede 61 Supersuede 61
Supersuede 65 Supersuede 65
Supersuede 20 Supersuede 20
Taigal
Taigal 01 Taigal 01
Taigal 11 Taigal 11
Taigal 23 Taigal 23
Taigal 51 Taigal 51
Taigal 42 Taigal 42
Velvet
Velvet 12 Velvet 12
Velvet 11 Velvet 11
Velvet 53 Velvet 53
Velvet 14 Velvet 14
Velvet 55 Velvet 55
Velvet 46 Velvet 46
Velvet 24 Velvet 24
Velvet 50 Velvet 50
Yucca
Yucca 01 Yucca 01
Yucca 04 Yucca 04
Yucca 48 Yucca 48
Yucca 32 Yucca 32
Yucca 06 Yucca 06
Yucca 16 Yucca 16
Yucca 18 Yucca 18
Jazz
Jazz 30 Jazz 30
Jazz 31 Jazz 31
Jazz 11 Jazz 11
Jazz 12 Jazz 12
Rico
Rico 02 Rico 02
Rico 08 Rico 08
Rico 09 Rico 09
Rico 32 Rico 32
Rico 31 Rico 31
Rico 13 Rico 13
Rico 25 Rico 25
Rico 15 Rico 15
Lima 01 Lima 01
Lima 11 Lima 11
Lima 51 Lima 51
Lima 21 Lima 21
Lima 12 Lima 12
Lima 10 Lima 10
Mimosa 01 Mimosa 01
Mimosa 03 Mimosa 03
Mimosa 04 Mimosa 04
Mimosa 05 Mimosa 05
Mimosa 10 Mimosa 10
Mimosa 11 Mimosa 11
Mimosa 12 Mimosa 12
Mimosa 15 Mimosa 15
Pasca 01 Pasca 01
Pasca 02 Pasca 02
Pasca 11 Pasca 11
Pasca 21 Pasca 21
Pasca 31 Pasca 31
Pasca 41 Pasca 41
Pasca 42 Pasca 42
Pasca 51 Pasca 51
Pasca 52 Pasca 52
Rella 01 Rella 01
Rella 02 Rella 02
Rella 04 Rella 04
Rella 07 Rella 07
Rella 06 Rella 06
Rella 46 Rella 46
Rella 48 Rella 48
Rella 49 Rella 49
Rella 62 Rella 62
Riccio 01 Riccio 01
Riccio 02 Riccio 02
Riccio 03 Riccio 03
Riccio 50 Riccio 50
Riccio 60 Riccio 60
Riccio 05 Riccio 05
Supersuede 13 Supersuede 13
Supersuede 10 Supersuede 10
Supersuede 86 Supersuede 86
Supersuede 63 Supersuede 63
Supersuede 45 Supersuede 45
Supersuede 32 Supersuede 32
Supersuede 81 Supersuede 81
Supersuede 76 Supersuede 76
Supersuede 71 Supersuede 71
Supersuede 61 Supersuede 61
Supersuede 65 Supersuede 65
Supersuede 20 Supersuede 20
Rico 02 Rico 02
Rico 08 Rico 08
Rico 09 Rico 09
Rico 32 Rico 32
Rico 31 Rico 31
Rico 13 Rico 13
Rico 25 Rico 25
Rico 15 Rico 15
Taigal 01 Taigal 01
Taigal 11 Taigal 11
Taigal 23 Taigal 23
Taigal 51 Taigal 51
Taigal 42 Taigal 42
Jazz 30 Jazz 30
Jazz 31 Jazz 31
Jazz 11 Jazz 11
Jazz 12 Jazz 12
Aquarius 01 Aquarius 01
Aquarius 06 Aquarius 06
Aquarius 10 Aquarius 10
Aquarius 11 Aquarius 11
Aquarius 12 Aquarius 12
Aquarius 14 Aquarius 14
Aquarius 16 Aquarius 16
Aquarius 17 Aquarius 17
Velvet 12 Velvet 12
Velvet 11 Velvet 11
Velvet 53 Velvet 53
Velvet 14 Velvet 14
Velvet 55 Velvet 55
Velvet 46 Velvet 46
Velvet 24 Velvet 24
Velvet 50 Velvet 50
Aries 02 Aries 02
Aries 05 Aries 05
Aries 14 Aries 14
Aries 12 Aries 12
Aries 13 Aries 13
Yucca 01 Yucca 01
Yucca 04 Yucca 04
Yucca 48 Yucca 48
Yucca 32 Yucca 32
Yucca 06 Yucca 06
Yucca 16 Yucca 16
Yucca 18 Yucca 18
Brenda 01 Brenda 01
Brenda 12 Brenda 12
Brenda 14 Brenda 14
Brenda 05 Brenda 05
Brenda 13 Brenda 13
Brenda 23 Brenda 23
Brenda 51 Brenda 51
Brenda 17 Brenda 17
Brenda 18 Brenda 18
Brenda 16 Brenda 16
Brera 01 Brera 01
Brera 11 Brera 11
Brera 21 Brera 21
Brera 51 Brera 51
Brera 61 Brera 61
Byte 11 Byte 11
Byte 12 Byte 12
Byte 14 Byte 14
Byte 21 Byte 21
Byte 41 Byte 41
Draco 11 Draco 11
Draco 12 Draco 12
Draco 13 Draco 13
Draco 15 Draco 15
Draco 17 Draco 17
Fenice 62 Fenice 62
Fenice 22 Fenice 22
Fenice 15 Fenice 15
Fenice 65 Fenice 65
Fenice 29 Fenice 29
Fenice 71 Fenice 71
Fenice 36 Fenice 36
Fenice 23 Fenice 23
Fenice 33 Fenice 33
Fenice 40 Fenice 40
Fenice 90 Fenice 90
Hermes 29 Hermes 29
Hermes 03 Hermes 03
Hermes 41 Hermes 41
Hermes 20 Hermes 20
Hermes 48 Hermes 48
Hermes 08 Hermes 08
Hermes 53 Hermes 53
Hermes 12 Hermes 12
Kos 01 Kos 01
Kos 11 Kos 11
Kos 51 Kos 51
Kos 52 Kos 52
Kos 53 Kos 53
Doge
Doge 21 Doge 21
Doge 22 Doge 22
Doge 23 Doge 23
Doge 24 Doge 24
Doge 25 Doge 25
Doge 26 Doge 26
Doge 27 Doge 27
Doge 28 Doge 28
Doge 29 Doge 29
Lord
Lord 80 Lord 80
Lord 81 Lord 81
Lord 82 Lord 82
Lord 83 Lord 83
Lord 87 Lord 87
Lord 91 Lord 91
Lord 84 Lord 84
Lord 86 Lord 86
Lord 92 Lord 92
Lord 90 Lord 90
Lord 89 Lord 89
Nabuk
Nabuk 40 Nabuk 40
Nabuk 41 Nabuk 41
Nabuk 42 Nabuk 42
Nabuk 43 Nabuk 43
Nabuk 44 Nabuk 44
Nabuk 45 Nabuk 45
Nabuk 46 Nabuk 46
Nabuk 47 Nabuk 47
Polo
Polo 10 Polo 10
Polo 11 Polo 11
Polo 13 Polo 13
Polo 59 Polo 59
Polo 14 Polo 14
Polo 15 Polo 15
Polo 17 Polo 17
Polo 19 Polo 19
Vintage
Vintage 31 Vintage 31
Vintage 32 Vintage 32
Vintage 33 Vintage 33
Vintage 35 Vintage 35
Doge 21 Doge 21
Doge 22 Doge 22
Doge 23 Doge 23
Doge 24 Doge 24
Doge 25 Doge 25
Doge 26 Doge 26
Doge 27 Doge 27
Doge 28 Doge 28
Doge 29 Doge 29
Lord 80 Lord 80
Lord 81 Lord 81
Lord 82 Lord 82
Lord 83 Lord 83
Lord 87 Lord 87
Lord 91 Lord 91
Lord 84 Lord 84
Lord 86 Lord 86
Lord 92 Lord 92
Lord 90 Lord 90
Lord 89 Lord 89
Nabuk 40 Nabuk 40
Nabuk 41 Nabuk 41
Nabuk 42 Nabuk 42
Nabuk 43 Nabuk 43
Nabuk 44 Nabuk 44
Nabuk 45 Nabuk 45
Nabuk 46 Nabuk 46
Nabuk 47 Nabuk 47
Polo 10 Polo 10
Polo 11 Polo 11
Polo 13 Polo 13
Polo 59 Polo 59
Polo 14 Polo 14
Polo 15 Polo 15
Polo 17 Polo 17
Polo 19 Polo 19
Vintage 31 Vintage 31
Vintage 32 Vintage 32
Vintage 33 Vintage 33
Vintage 35 Vintage 35
Artepelle
Artepelle 01 Artepelle 01
Artepelle 25 Artepelle 25
Artepelle 05 Artepelle 05
Artepelle 26 Artepelle 26
Artepelle 06 Artepelle 06
Artepelle 31 Artepelle 31
Artepelle 28 Artepelle 28
Artepelle 32 Artepelle 32
Artepelle 22 Artepelle 22
Artepelle 23 Artepelle 23
Artepelle 24 Artepelle 24
Extrema AU
Extrema AU 15 Extrema AU 15
Extrema AU 36 Extrema AU 36
Extrema AU 37 Extrema AU 37
Extrema AU 45 Extrema AU 45
Extrema AU 12 Extrema AU 12
Extrema AU 13 Extrema AU 13
Extrema AU 10 Extrema AU 10
Extrema AU 50 Extrema AU 50
Extrema AU 19 Extrema AU 19
Extrema AU 21 Extrema AU 21
Extrema AU 22 Extrema AU 22
Artepelle 01 Artepelle 01
Artepelle 25 Artepelle 25
Artepelle 05 Artepelle 05
Artepelle 26 Artepelle 26
Artepelle 06 Artepelle 06
Artepelle 31 Artepelle 31
Artepelle 28 Artepelle 28
Artepelle 32 Artepelle 32
Artepelle 22 Artepelle 22
Artepelle 23 Artepelle 23
Artepelle 24 Artepelle 24
Extrema AU 15 Extrema AU 15
Extrema AU 36 Extrema AU 36
Extrema AU 37 Extrema AU 37
Extrema AU 45 Extrema AU 45
Extrema AU 12 Extrema AU 12
Extrema AU 13 Extrema AU 13
Extrema AU 10 Extrema AU 10
Extrema AU 50 Extrema AU 50
Extrema AU 19 Extrema AU 19
Extrema AU 21 Extrema AU 21
Extrema AU 22 Extrema AU 22

拼接版饰件

Acacia
Acacia 01 Acacia 01
Acacia 03 Acacia 03
Acacia 05 Acacia 05
Acacia 08 Acacia 08
Acacia 10 Acacia 10
Acacia 15 Acacia 15
Acacia 14 Acacia 14
Acacia 17 Acacia 17
Bellis
Bellis 14 Bellis 14
Bellis 09 Bellis 09
Bellis 15 Bellis 15
Bellis 35 Bellis 35
Bellis 02 Bellis 02
Bellis 81 Bellis 81
Bellis 39 Bellis 39
Bellis 20 Bellis 20
Bellis 22 Bellis 22
Bellis 34 Bellis 34
Dalia
Dalia 02 Dalia 02
Dalia 03 Dalia 03
Dalia 11 Dalia 11
Dalia 10 Dalia 10
Dalia 06 Dalia 06
Dalia 08 Dalia 08
Dalia 05 Dalia 05
Dalia 14 Dalia 14
Dalia 15 Dalia 15
Dalia 12 Dalia 12
Dalia 20 Dalia 20
Dalia 17 Dalia 17
Dalia 18 Dalia 18
Erica
Erica 29 Erica 29
Erica 17 Erica 17
Erica 54 Erica 54
Erica 82 Erica 82
Erica 15 Erica 15
Erica 22 Erica 22
Erica 24 Erica 24
Erica 61 Erica 61
Erica 03 Erica 03
Erica 69 Erica 69
Erica 14 Erica 14
Malva
Malva 03 Malva 03
Malva 13 Malva 13
Malva 24 Malva 24
Malva 04 Malva 04
Malva 09 Malva 09
Malva 08 Malva 08
Malva 12 Malva 12
Malva 19 Malva 19
Narciso
Narciso 36 Narciso 36
Narciso 51 Narciso 51
Narciso 52 Narciso 52
Narciso 43 Narciso 43
Narciso 53 Narciso 53
Narciso 40 Narciso 40
Narciso 38 Narciso 38
Narciso 46 Narciso 46
Narciso 45 Narciso 45
Zea
Zea 01 Zea 01
Zea 08 Zea 08
Zea 10 Zea 10
Zea 22 Zea 22
Zea 71 Zea 71
Zea 81 Zea 81
Zea 82 Zea 82
Dalia 02 Dalia 02
Dalia 03 Dalia 03
Dalia 11 Dalia 11
Dalia 10 Dalia 10
Dalia 06 Dalia 06
Dalia 08 Dalia 08
Dalia 05 Dalia 05
Dalia 14 Dalia 14
Dalia 15 Dalia 15
Dalia 12 Dalia 12
Dalia 20 Dalia 20
Dalia 17 Dalia 17
Dalia 18 Dalia 18
Acacia 01 Acacia 01
Acacia 03 Acacia 03
Acacia 05 Acacia 05
Acacia 08 Acacia 08
Acacia 10 Acacia 10
Acacia 15 Acacia 15
Acacia 14 Acacia 14
Acacia 17 Acacia 17
Bellis 14 Bellis 14
Bellis 09 Bellis 09
Bellis 15 Bellis 15
Bellis 35 Bellis 35
Bellis 02 Bellis 02
Bellis 81 Bellis 81
Bellis 39 Bellis 39
Bellis 20 Bellis 20
Bellis 22 Bellis 22
Bellis 34 Bellis 34
Narciso 36 Narciso 36
Narciso 51 Narciso 51
Narciso 52 Narciso 52
Narciso 43 Narciso 43
Narciso 53 Narciso 53
Narciso 40 Narciso 40
Narciso 38 Narciso 38
Narciso 46 Narciso 46
Narciso 45 Narciso 45
Zea 01 Zea 01
Zea 08 Zea 08
Zea 10 Zea 10
Zea 22 Zea 22
Zea 71 Zea 71
Zea 81 Zea 81
Zea 82 Zea 82
Erica 29 Erica 29
Erica 17 Erica 17
Erica 54 Erica 54
Erica 82 Erica 82
Erica 15 Erica 15
Erica 22 Erica 22
Erica 24 Erica 24
Erica 61 Erica 61
Erica 03 Erica 03
Erica 69 Erica 69
Erica 14 Erica 14
Malva 03 Malva 03
Malva 13 Malva 13
Malva 24 Malva 24
Malva 04 Malva 04
Malva 09 Malva 09
Malva 08 Malva 08
Malva 12 Malva 12
Malva 19 Malva 19
Aquarius
Aquarius 01 Aquarius 01
Aquarius 06 Aquarius 06
Aquarius 10 Aquarius 10
Aquarius 11 Aquarius 11
Aquarius 12 Aquarius 12
Aquarius 14 Aquarius 14
Aquarius 16 Aquarius 16
Aquarius 17 Aquarius 17
Aries
Aries 02 Aries 02
Aries 05 Aries 05
Aries 14 Aries 14
Aries 12 Aries 12
Aries 13 Aries 13
Brenda
Brenda 01 Brenda 01
Brenda 12 Brenda 12
Brenda 14 Brenda 14
Brenda 05 Brenda 05
Brenda 13 Brenda 13
Brenda 23 Brenda 23
Brenda 51 Brenda 51
Brenda 17 Brenda 17
Brenda 18 Brenda 18
Brenda 16 Brenda 16
Brera
Brera 01 Brera 01
Brera 11 Brera 11
Brera 21 Brera 21
Brera 51 Brera 51
Brera 61 Brera 61
Byte
Byte 11 Byte 11
Byte 12 Byte 12
Byte 14 Byte 14
Byte 21 Byte 21
Byte 41 Byte 41
Draco
Draco 11 Draco 11
Draco 12 Draco 12
Draco 13 Draco 13
Draco 15 Draco 15
Draco 17 Draco 17
Fenice
Fenice 62 Fenice 62
Fenice 22 Fenice 22
Fenice 15 Fenice 15
Fenice 65 Fenice 65
Fenice 29 Fenice 29
Fenice 71 Fenice 71
Fenice 36 Fenice 36
Fenice 23 Fenice 23
Fenice 33 Fenice 33
Fenice 40 Fenice 40
Fenice 90 Fenice 90
Hermes
Hermes 29 Hermes 29
Hermes 03 Hermes 03
Hermes 41 Hermes 41
Hermes 20 Hermes 20
Hermes 48 Hermes 48
Hermes 08 Hermes 08
Hermes 53 Hermes 53
Hermes 12 Hermes 12
Kos
Kos 01 Kos 01
Kos 11 Kos 11
Kos 51 Kos 51
Kos 52 Kos 52
Kos 53 Kos 53
Lima
Lima 01 Lima 01
Lima 11 Lima 11
Lima 51 Lima 51
Lima 21 Lima 21
Lima 12 Lima 12
Lima 10 Lima 10
Mimosa
Mimosa 01 Mimosa 01
Mimosa 03 Mimosa 03
Mimosa 04 Mimosa 04
Mimosa 05 Mimosa 05
Mimosa 10 Mimosa 10
Mimosa 11 Mimosa 11
Mimosa 12 Mimosa 12
Mimosa 15 Mimosa 15
Pasca
Pasca 01 Pasca 01
Pasca 02 Pasca 02
Pasca 11 Pasca 11
Pasca 21 Pasca 21
Pasca 31 Pasca 31
Pasca 41 Pasca 41
Pasca 42 Pasca 42
Pasca 51 Pasca 51
Pasca 52 Pasca 52
Rella
Rella 01 Rella 01
Rella 02 Rella 02
Rella 04 Rella 04
Rella 07 Rella 07
Rella 06 Rella 06
Rella 46 Rella 46
Rella 48 Rella 48
Rella 49 Rella 49
Rella 62 Rella 62
Riccio
Riccio 01 Riccio 01
Riccio 02 Riccio 02
Riccio 03 Riccio 03
Riccio 50 Riccio 50
Riccio 60 Riccio 60
Riccio 05 Riccio 05
Supersuede
Supersuede 13 Supersuede 13
Supersuede 10 Supersuede 10
Supersuede 86 Supersuede 86
Supersuede 63 Supersuede 63
Supersuede 45 Supersuede 45
Supersuede 32 Supersuede 32
Supersuede 81 Supersuede 81
Supersuede 76 Supersuede 76
Supersuede 71 Supersuede 71
Supersuede 61 Supersuede 61
Supersuede 65 Supersuede 65
Supersuede 20 Supersuede 20
Taigal
Taigal 01 Taigal 01
Taigal 11 Taigal 11
Taigal 23 Taigal 23
Taigal 51 Taigal 51
Taigal 42 Taigal 42
Velvet
Velvet 12 Velvet 12
Velvet 11 Velvet 11
Velvet 53 Velvet 53
Velvet 14 Velvet 14
Velvet 55 Velvet 55
Velvet 46 Velvet 46
Velvet 24 Velvet 24
Velvet 50 Velvet 50
Yucca
Yucca 01 Yucca 01
Yucca 04 Yucca 04
Yucca 48 Yucca 48
Yucca 32 Yucca 32
Yucca 06 Yucca 06
Yucca 16 Yucca 16
Yucca 18 Yucca 18
Jazz
Jazz 30 Jazz 30
Jazz 31 Jazz 31
Jazz 11 Jazz 11
Jazz 12 Jazz 12
Rico
Rico 02 Rico 02
Rico 08 Rico 08
Rico 09 Rico 09
Rico 32 Rico 32
Rico 31 Rico 31
Rico 13 Rico 13
Rico 25 Rico 25
Rico 15 Rico 15
Lima 01 Lima 01
Lima 11 Lima 11
Lima 51 Lima 51
Lima 21 Lima 21
Lima 12 Lima 12
Lima 10 Lima 10
Mimosa 01 Mimosa 01
Mimosa 03 Mimosa 03
Mimosa 04 Mimosa 04
Mimosa 05 Mimosa 05
Mimosa 10 Mimosa 10
Mimosa 11 Mimosa 11
Mimosa 12 Mimosa 12
Mimosa 15 Mimosa 15
Pasca 01 Pasca 01
Pasca 02 Pasca 02
Pasca 11 Pasca 11
Pasca 21 Pasca 21
Pasca 31 Pasca 31
Pasca 41 Pasca 41
Pasca 42 Pasca 42
Pasca 51 Pasca 51
Pasca 52 Pasca 52
Rella 01 Rella 01
Rella 02 Rella 02
Rella 04 Rella 04
Rella 07 Rella 07
Rella 06 Rella 06
Rella 46 Rella 46
Rella 48 Rella 48
Rella 49 Rella 49
Rella 62 Rella 62
Riccio 01 Riccio 01
Riccio 02 Riccio 02
Riccio 03 Riccio 03
Riccio 50 Riccio 50
Riccio 60 Riccio 60
Riccio 05 Riccio 05
Supersuede 13 Supersuede 13
Supersuede 10 Supersuede 10
Supersuede 86 Supersuede 86
Supersuede 63 Supersuede 63
Supersuede 45 Supersuede 45
Supersuede 32 Supersuede 32
Supersuede 81 Supersuede 81
Supersuede 76 Supersuede 76
Supersuede 71 Supersuede 71
Supersuede 61 Supersuede 61
Supersuede 65 Supersuede 65
Supersuede 20 Supersuede 20
Rico 02 Rico 02
Rico 08 Rico 08
Rico 09 Rico 09
Rico 32 Rico 32
Rico 31 Rico 31
Rico 13 Rico 13
Rico 25 Rico 25
Rico 15 Rico 15
Taigal 01 Taigal 01
Taigal 11 Taigal 11
Taigal 23 Taigal 23
Taigal 51 Taigal 51
Taigal 42 Taigal 42
Jazz 30 Jazz 30
Jazz 31 Jazz 31
Jazz 11 Jazz 11
Jazz 12 Jazz 12
Aquarius 01 Aquarius 01
Aquarius 06 Aquarius 06
Aquarius 10 Aquarius 10
Aquarius 11 Aquarius 11
Aquarius 12 Aquarius 12
Aquarius 14 Aquarius 14
Aquarius 16 Aquarius 16
Aquarius 17 Aquarius 17
Velvet 12 Velvet 12
Velvet 11 Velvet 11
Velvet 53 Velvet 53
Velvet 14 Velvet 14
Velvet 55 Velvet 55
Velvet 46 Velvet 46
Velvet 24 Velvet 24
Velvet 50 Velvet 50
Aries 02 Aries 02
Aries 05 Aries 05
Aries 14 Aries 14
Aries 12 Aries 12
Aries 13 Aries 13
Yucca 01 Yucca 01
Yucca 04 Yucca 04
Yucca 48 Yucca 48
Yucca 32 Yucca 32
Yucca 06 Yucca 06
Yucca 16 Yucca 16
Yucca 18 Yucca 18
Brenda 01 Brenda 01
Brenda 12 Brenda 12
Brenda 14 Brenda 14
Brenda 05 Brenda 05
Brenda 13 Brenda 13
Brenda 23 Brenda 23
Brenda 51 Brenda 51
Brenda 17 Brenda 17
Brenda 18 Brenda 18
Brenda 16 Brenda 16
Brera 01 Brera 01
Brera 11 Brera 11
Brera 21 Brera 21
Brera 51 Brera 51
Brera 61 Brera 61
Byte 11 Byte 11
Byte 12 Byte 12
Byte 14 Byte 14
Byte 21 Byte 21
Byte 41 Byte 41
Draco 11 Draco 11
Draco 12 Draco 12
Draco 13 Draco 13
Draco 15 Draco 15
Draco 17 Draco 17
Fenice 62 Fenice 62
Fenice 22 Fenice 22
Fenice 15 Fenice 15
Fenice 65 Fenice 65
Fenice 29 Fenice 29
Fenice 71 Fenice 71
Fenice 36 Fenice 36
Fenice 23 Fenice 23
Fenice 33 Fenice 33
Fenice 40 Fenice 40
Fenice 90 Fenice 90
Hermes 29 Hermes 29
Hermes 03 Hermes 03
Hermes 41 Hermes 41
Hermes 20 Hermes 20
Hermes 48 Hermes 48
Hermes 08 Hermes 08
Hermes 53 Hermes 53
Hermes 12 Hermes 12
Kos 01 Kos 01
Kos 11 Kos 11
Kos 51 Kos 51
Kos 52 Kos 52
Kos 53 Kos 53
Doge
Doge 21 Doge 21
Doge 22 Doge 22
Doge 23 Doge 23
Doge 24 Doge 24
Doge 25 Doge 25
Doge 26 Doge 26
Doge 27 Doge 27
Doge 28 Doge 28
Doge 29 Doge 29
Lord
Lord 80 Lord 80
Lord 81 Lord 81
Lord 82 Lord 82
Lord 83 Lord 83
Lord 87 Lord 87
Lord 91 Lord 91
Lord 84 Lord 84
Lord 86 Lord 86
Lord 92 Lord 92
Lord 90 Lord 90
Lord 89 Lord 89
Nabuk
Nabuk 40 Nabuk 40
Nabuk 41 Nabuk 41
Nabuk 42 Nabuk 42
Nabuk 43 Nabuk 43
Nabuk 44 Nabuk 44
Nabuk 45 Nabuk 45
Nabuk 46 Nabuk 46
Nabuk 47 Nabuk 47
Polo
Polo 10 Polo 10
Polo 11 Polo 11
Polo 13 Polo 13
Polo 59 Polo 59
Polo 14 Polo 14
Polo 15 Polo 15
Polo 17 Polo 17
Polo 19 Polo 19
Vintage
Vintage 31 Vintage 31
Vintage 32 Vintage 32
Vintage 33 Vintage 33
Vintage 35 Vintage 35
Doge 21 Doge 21
Doge 22 Doge 22
Doge 23 Doge 23
Doge 24 Doge 24
Doge 25 Doge 25
Doge 26 Doge 26
Doge 27 Doge 27
Doge 28 Doge 28
Doge 29 Doge 29
Lord 80 Lord 80
Lord 81 Lord 81
Lord 82 Lord 82
Lord 83 Lord 83
Lord 87 Lord 87
Lord 91 Lord 91
Lord 84 Lord 84
Lord 86 Lord 86
Lord 92 Lord 92
Lord 90 Lord 90
Lord 89 Lord 89
Nabuk 40 Nabuk 40
Nabuk 41 Nabuk 41
Nabuk 42 Nabuk 42
Nabuk 43 Nabuk 43
Nabuk 44 Nabuk 44
Nabuk 45 Nabuk 45
Nabuk 46 Nabuk 46
Nabuk 47 Nabuk 47
Polo 10 Polo 10
Polo 11 Polo 11
Polo 13 Polo 13
Polo 59 Polo 59
Polo 14 Polo 14
Polo 15 Polo 15
Polo 17 Polo 17
Polo 19 Polo 19
Vintage 31 Vintage 31
Vintage 32 Vintage 32
Vintage 33 Vintage 33
Vintage 35 Vintage 35
Artepelle
Artepelle 01 Artepelle 01
Artepelle 25 Artepelle 25
Artepelle 05 Artepelle 05
Artepelle 26 Artepelle 26
Artepelle 06 Artepelle 06
Artepelle 31 Artepelle 31
Artepelle 28 Artepelle 28
Artepelle 32 Artepelle 32
Artepelle 22 Artepelle 22
Artepelle 23 Artepelle 23
Artepelle 24 Artepelle 24
Extrema AU
Extrema AU 15 Extrema AU 15
Extrema AU 36 Extrema AU 36
Extrema AU 37 Extrema AU 37
Extrema AU 45 Extrema AU 45
Extrema AU 12 Extrema AU 12
Extrema AU 13 Extrema AU 13
Extrema AU 10 Extrema AU 10
Extrema AU 50 Extrema AU 50
Extrema AU 19 Extrema AU 19
Extrema AU 21 Extrema AU 21
Extrema AU 22 Extrema AU 22
Artepelle 01 Artepelle 01
Artepelle 25 Artepelle 25
Artepelle 05 Artepelle 05
Artepelle 26 Artepelle 26
Artepelle 06 Artepelle 06
Artepelle 31 Artepelle 31
Artepelle 28 Artepelle 28
Artepelle 32 Artepelle 32
Artepelle 22 Artepelle 22
Artepelle 23 Artepelle 23
Artepelle 24 Artepelle 24

更多信息?

请输入您的详细信息并提交请求:我们将尽快回复您。

  查看信息告知,用户应,
  表示同意表示不同意
  用于市场营销目的的数据处理

  找到附近的Pianca商店

  聯繫我們

  请在此处输入您的电子邮件,订阅我们的新闻简报:

  Required field
  Subscribe to Newsletter